Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden 

Laatst bijgewerkt: januari 2014 

 1. Gebruik van de website van Rotterdam World Gateway B.V. (“RWG”) 
  Op uw toegang tot en gebruik van deze website zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het bezoeken en bekijken van deze website of het downloaden van gegevens van de website, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. De op deze website verstrekte informatie mag niet worden verspreid onder of worden gebruikt door personen of entiteiten in een jurisdictie of land waar deze verspreiding of dit gebruik in strijd is met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die RWG aan nieuwe regelgeving in die jurisdictie of dat land kunnen onderwerpen. 
 2. Herzieningen 
  Informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien en bijgewerkt. RWG kan tevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de diensten beschreven op de website. RWG kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. U bent automatisch gebonden aan die herzieningen en u dient derhalve van tijd tot tijd de website te bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden te bekijken. 
 3. Auteursrecht 
  a. RWG behoudt zich alle titels, rechten en belangen voor die hij kan hebben op/in zijn handelsmerken, auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot of in verband met deze website en de inhoud daarvan. 
  b. RWG is eigenaar van alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot en op deze website als geheel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle rechten, aanspraken en belangen in en op handelsgeheimen, patenten, auteursrechten, handelsmerken en know-how, evenals morele rechten en soortgelijke rechten van welke aard dan ook krachtens de wetten van binnen- of buitenlandse overheidsinstanties. 
  c. RWG is tevens eigenaar van gegevens die tot stand zijn gebracht als gevolg van de exploitatie van de website. 
  d. Alles wat u ziet of leest of dat is opgenomen in deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RWG worden gebruikt. De inhoud of informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd in welke media dan ook voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RWG. Indien u informatie of software van deze website downloadt, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke kopie uitsluitend bedoeld is voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mag u die niet kopiëren, of kennisgevingen van auteursrechten of andere kennisgevingen of legenda verwijderen of onzichtbaar maken die in die informatie vervat zijn. 
  e. RWG garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van materiaal dat op de website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet behoren tot of gelieerd zijn aan RWG. Deze website kan andere kennisgevingen van eigendomsrechten en auteursrechten bevatten, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd. 
 4. Geen garantie 
  Terwijl RWG zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig en actueel is, is RWG niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden, misbruik of conversie van de gegevens of informatie vervat in of afgeleid van deze website of van de resultaten van het gebruik van gegevens of informatie. Alle informatie op deze website wordt verstrekt in de feitelijke staat, zonder garantie op de volledigheid, juistheid, tijdigheid daarvan of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie en zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daaruit verkregen informatie geschiedt op eigen risico en RWG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met dat gebruik. 
 5. Ontvangen informatie 
  Indien u RWG gegevens en/of informatie via deze website stuurt, worden alle rechten op deze gegevens en/of informatie eigendom van RWG en kunnen ze worden gebruikt voor elk doel, zonder beperking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Ontvangen gegevens en/of informatie worden niet vertrouwelijk behandeld. RWG aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enig verlies van, of foutieve of ongerechtvaardigde overdracht aan derden van, of onbevoegde toegang door derden tot of wijziging van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die door u aan RWG worden verstrekt. 
 6. Toegang tot met een wachtwoord beveiligde of veilige omgevingen 
  De toegang tot en het gebruik van veilige omgevingen van de website zijn uitsluitend beperkt tot bevoegde gebruikers met digitale certificaten. Onbevoegde personen die proberen om toegang te krijgen tot deze omgevingen van de website zullen worden vervolgd. 
 7. Gebruik van links 
  Indien u deze website verlaat via een hierin opgenomen hyperlink wordt u geacht deze website te hebben verlaten. Als u een website bezoekt en bladert door (de inhoud van) een website die niet door RWG wordt verstrekt, doet u dit op eigen risico. RWG is niet verantwoordelijk voor schade of verlies ten gevolge van het bezoeken van en surfen op die andere websites. RWG geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot en heeft geen enkele aansprakelijkheid voor elektronische content verstrekt door derden. 
 8. Cookies 
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc. ("Google") wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer zodat door de website geanalyseerd kan worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien hij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door het gebruiken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. 
 9. Uitsluiting van aansprakelijkheid 
  RWG, zijn aandeelhouders, gelieerden, directeuren, ambtenaren, werknemers, agenten of vertegenwoordigers zijn onder geen beding aansprakelijk voor beslissingen of handelingen op basis van de informatie op deze website of voor verlies, schade of claims van welke aard dan ook. Onder schade wordt onder andere verstaan directe, indirecte, incidentele en bijzondere schade, boete of andere schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, verlies van gegevens of winstderving voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de website van RWG of zijn diensten. RWG en de hierboven genoemde partijen accepteren geen enkele verantwoordelijkheid, en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw computer, andere hardware, software, IT-systemen of virussen die uw computer, andere hardware, software, IT-systemen of eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw bezoek, browsen door en/of gebruik van deze website en haar diensten of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audiomateriaal van de website. Bovendien is RWG niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door onbevoegde toegang door derden tot de website, wachtwoorden of gegevens of informatie op de website. 
 10. Toepasselijk recht 
  Op deze website, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze website, waaronder deze gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank te Rotterdam, met uitzondering van beroep bij de bevoegde Nederlandse rechtbanken.